< Hình Cưới Lẻ

Hình lẻ gốc

Tổng số hình:

0

Hình cưới lẻ

Rate: 5.6 - Vote: 21 - View: 1

Hình lẻ thiết kế

Tổng số hình:

0

Hướng dẫn:

Bên trái là Hình lẻ gốc Quý khách đã chọn - Bên phải là Hình lẻ Công ty đã thiết kế

+ Nếu Quý khách muốn chỉnh sửa thì nhập vào ô "Ghi chú" nội dung muốn chỉnh sửa -> xong bấm nút "Cập nhật".

+ Nếu Quý khách đồng ý duyệt hình đã thiết kế thì nhập vào ô "Ghi chú" nội dung sau: Đã duyệt hình lẻ, cho phép in hình -> xong bấm nút "Cập nhật".

Ghi chú: